View Post

Започна работа заводът за компостиране до София

Заводът за механично-биологично третиране е разположен на площадка м. „Садината” (в съседство с новопостроеното депо за неопасни отпадъци). Заводът преработва всички битови отпадъци на София (с изключение на разделно събираните …